Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Barbora Vavřichová IČ 09167854 se sídlem V Sídle 440, Líbeznice, 25065, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě Brandýs nad Labem (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: V Sídle 440, Líbeznice, 25065

e-mail: selfcare.liska@gmail.com

telefon: +420 775 248 869

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

   3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

   IV.

   Doba uchovávání údajů

   1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

    2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

    V.

    Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

    1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
    • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy (Česká pošta),
    • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
    • zajišťující marketingové služby

     2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp) / cloudových služeb.

     VI.

     Zpracovatelé osobních údajů

     1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
     • poskytovatel služby Mailchimp,
     • společnost Google (Google Analytics),
     • případně další poskytovatel zpracovatelským softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

     VI.

     Vaše práva

     1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
     • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
     • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
     • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
     • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
     • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
     • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

      2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

      VII.

      Podmínky zabezpečení osobních údajů

      1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
      2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečnostní hesla.
      3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

      VIII.

      Závěrečná ustanovení

      1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
      2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
      3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

      Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.3.2021.

      Podmínky zpracování osobních údajů klientů

      Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

      • osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
      • Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod. 
      • tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
      • během terapie (příp. workshopů) si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
      • Nejsem klinická psycholožka a neposkytuji zdravotnické služby, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. 
      • Nespolupracuji s pojišťovnami a díky tomu neposkytuji záznamy o klientech třetím stranám, setkávání je tedy zcela důvěrné

      V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na mě, prosím, obraťte.

      Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.1.2023